Tiết kiệm nhân sự cài đặt, quản lý quảng cáo mà hiệu quả bán hàng vẫn được tăng lên.