Các màn hình thân thiện, thông minh giúp nhân viên bán hàng nhanh chóng làm quen và dễ dàng trong việc triển khai quản lý bán hàng.